Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s plus de risico’s uit aangrenzende gebieden. Het doel van het regionaal risicoprofiel is dat het bestuur in staat wordt gesteld afgewogen strategische beleidskeuzes te maken om de (beperkt) beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico’s en kent hiermee een koppeling met het regionaal beleidsplan. Het merendeel van de risico’s in het regionaal risicoprofiel ligt niet in de primaire beïnvloedingsmogelijkheden van de veiligheidsregio, maar vallen qua risicobeheersing binnen taken en verantwoordelijkheden van (crisis)partners. Het betreft echter wel risico’s waarop de veiligheidsregio zich in het kader van crisisbeheersing dient voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is dan ook niet sec van de VRZHZ als organisatie, maar even zoveel van de partnerorganisaties waarmee dit regionaal risicoprofiel in samenwerking tot stand is gebracht.

Kijkplaat Risicoprofiel 2019
zhz_arrows_blue

Huidige status document:
Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft in haar vergadering van 27 juni jl. het concept regionaal risicoprofiel behandeld. In navolging hierop verzoeken wij om het concept regionaal risicoprofiel voor te leggen voor zienswijze aan de 10 gemeenteraden, samen met het verzoek wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. Ook een aantal partnerorganisaties en de ‘buurregio’s’ worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze n.a.v. het regionaal risicoprofiel in te dienen. Zienswijzen kunnen tot en met 31 oktober 2019 ingediend worden bij het dagelijks bestuur van de VRZHZ t.a.v. mevr. E.M. van Biene Vlasblom, programmamanager.

NIEUWSBERICHTEN

VR Artikelen 1

VR Artikelen 2

  • Commissaris van de Koning bezocht VRZHZ

    Commissaris van de Koning bezocht VRZHZ

    Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit bracht woensdagmorgen 4 december een werkbezoek aan de VRZHZ (Veiligheidsregio …

VR Artikelen 3