Veelgestelde vragen coronavirus

Geplaatst op: 25 september 2020

Inhoudsopgave

Aanvullende regionale maatregelen

Overige thema’s

Aanvullende maatregelen horeca

Waarom zijn er maatregelen in de horeca nodig?

 • Het aantal besmettingen neemt overal flink toe, elke dag weer.
 • Er zijn inmiddels geschat ruim 100.000 personen besmettelijk, waarvan een groot deel zich bevindt in de veertien regio’s.
 • De kans dat je een besmettelijk persoon tegen komt, is reëel.
 • Een deel van hen houdt zich goed aan de regels en zit in quarantaine. Maar er zijn ook mensen die zich niet aan de regels houden (of asymptomatisch zijn) en dus voor verdere besmetting zorgen.
 • Met name in de horeca zien we steeds meer besmettingen. Waar eerst 2% van de clusters in de horeca gemeld werden, stijgt dat nu rap door richting de 6% in de periode na juli.
 • Wat opvalt is dat er in de horeca veel grote clusters gevonden worden. Met zelfs een uitschieter boven de 220 besmettingen;
 • Met andere woorden: in horecagelegenheden komen mensen bij elkaar en vindt verspreiding plaats.
 • Er zijn natuurlijk gemeenten waar dit vandaag nog niet speelt, maar we zien de stijgingen van de besmettingen: dan wil je verspreiding in de horeca morgen voor zijn.
 • Dat wil niet zeggen dat de horeca-ondernemers het niet goed doen. De meest hebben veel maatregelen genomen en leven de regels goed na. We zien echter de besmettingen in een razend tempo oplopen. Dat ligt vooral aan het gedrag van mensen.
 • Veel mensen, vooral jonge mensen, hebben in de bloei van hun leven een groot netwerk en nemen intensief deel aan het maatschappelijk verkeer. Zij zijn flink vertegenwoordigd in de horeca.
 • Met dit samenhangende pakket maatregelen, nu ook voor de extra acht regio’s, willen we de grootste risico’s beperken.
 • Zo willen we het virus een stap voor zijn en voorkomen dat de ziekenhuizen straks nog voller stromen.

Het kabinet neemt een aantal vrijblijvende maatregelen en een aantal specifieke die vooral de horeca hard raken terwijl dat niet de grootste besmettingshaard in? Vinden jullie dat proportioneel?

 • De vervroegde sluitingstijd voor de horeca is een forse maatregel, maar wel noodzakelijk.
 • Juist in de horeca, in de late uren, zien we dat het steeds moeilijker wordt om de regels na te leven.
 • Met deze maatregel voorkomen we dat juist deze laatste uurtjes ervoor zorgen, dat we straks nog strengere maatregelen moeten nemen.

Als de kroegen dicht zijn gaat iedereen toch gewoon thuis verder, waar de meeste besmettingen plaatsvinden (met nog minder afstand en helemaal geen toezicht)?

 • De maatregelen die we nu treffen zijn een samenhangend pakket.
 • De vervroegde sluitingstijd staat dan ook niet op zich zelf, we hebben de campagne geïntensiveerd richting de jongeren en studenten, en ook treffen we maatregelen voor bijeenkomsten buiten.
 • Maar we snappen ook dat jongeren bij elkaar willen komen en dat de maatregelen zeker ook voor deze groep zwaar zijn.
 • We blijven dan ook een dringend beroep doen op iedereen, ook jongeren en studenten, om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de regels te houden.

Verplichte sluitingstijd is een forse inperking van vrijheid. Gaan we naar een avondklok toe?

 • De maatregel die we nu treffen voor de horeca is een stevige maatregel, maar ook één die noodzakelijk is als we kijken naar de huidige ontwikkelingen in deze regio’s.
 • Het instellen van een avondklok: dat niemand meer op straat mag, is op het moment niet aan de orde.

Doet de horeca het fout?

 • Het gaat niet om fouten. Iedereen doet zijn best.
 • En het leeuwendeel van de horeca is heel zorgvuldig bij de ontvangst van gasten. Dank zij de inspanningen van de horeca beleven heel veel mensen dezer dagen weer het plezier van een verantwoord en veilige avond uit.
 • Maar feit is dat laat op de avond de naleving van de regels door gasten in de horeca gewoon minder wordt en het voor de exploitant moelijker wordt om mensen daaraan te houden.

Geen gezelschappen van meer dan 50 personen

Waarom mag ik niet meer in een gezelschap van meer dan 50 personen samenkomen?

Als personen onderdeel uit maken van een gezelschap en dus bij elkaar horen, is het moeilijker om afstand te houden. In gezelschappen ontstaan daarom sneller een groter aantal contactmomenten dan tussen mensen die niet tot hetzelfde gezelschap behoren Als mensen niet bij elkaar horen, en dus niet tot een gezelschap behoren, is men alerter op het houden van voldoende afstand. Door een maximum te stellen aan grootte van een gezelschap wordt het risico op verspreiding van het coronavirus onder een grote groep mensen beperkt.

Wanneer is sprake van een gezelschap?
Het lijkt makkelijker om je eerst af te vragen wanneer in ieder geval geen sprake is van een gezelschap. Dat is in ieder geval het geval als de samenkomst voor iedereen toegankelijk is: bijvoorbeeld een theatervoorstelling, congres of bekijken van sportwedstrijd. Dat daarvoor een kaartje moet worden gekocht is niet relevant: iedereen kan namelijk een kaartje kopen. Alle bezoekers van de samenkomst gezamenlijk zijn dan niet aan te merken als gezelschap. LET OP: het kan wel zijn dat een gezelschap gaat kijken naar een theatervoorstelling. Deze uitleg staat hieronder. Ook bij een spontane samenkomst is in de regel geen sprake van een gezelschap.

Van een gezelschap is in ieder geval sprake als er een relatie is tussen de personen als deze personen er zelf voor kiezen of vanuit familie-oogpunt: bijvoorbeeld een familierelatie, vriendengroep, sportclub of vereniging. Gaat een vriendengroep naar een voor publiektoegankelijk concert dan vormt de vriendengroep dus een gezelschap in de concertzaal. Dit gezelschap mag dan uit niet meer dan 50 personen bestaan.

Van een gezelschap is ook sprake bij een besloten samenkomst: de samenkomst is enkel toegankelijk op uitnodiging of bijvoorbeeld als lid van een vereniging. LET OP: het moet gaan om een specifieke uitnodiging op persoon of bedrijf. Bij algemene uitnodigingen voor een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is, vormen de mensen die komen geen gezelschap.

Wanneer mag een gezelschap wel met meer dan 50 personen samen komen?
Een gezelschap met meer dan 50 personen mag wel samenkomen bij:

 • bij betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties: recht van betoging is een grondrecht en kan alleen bij wet worden beperkt. De Wet openbare manifestaties geeft daarvoor het kader. De Noodverordening kan dit recht niet beperken;
 • bij het in gemeenschap met anderen belijden van godsdienst of levensovertuiging: het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht en kan alleen bij wet worden beperkt. De Wet openbare manifestaties geeft daarvoor het kader. De Noodverordening kan dit recht niet beperken;
 • bij een uitvaart: de uitzondering geldt dus voor de uitvaart. Niet voor eventuele activiteiten daarom heen. Daarvoor geldt de regel van maximaal 50 personen;
 • bij de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm culturele uiting: deze uitzondering richt zich op de beoefenaars van theater, dans of muziek (dus niet op het publiek). En het moet gaan om een culturele uiting;
 • bij de uitoefening van een beroep of bedrijf: deze uitzondering is alleen toepasbaar als de samenkomst direct is gerelateerd aan wat het bedrijf of de beroepsgroep doet. Een bedrijfsborrel mag dus niet met meer dan 50 personen. Een personeelsbijeenkomst om bedrijfsgerelateerde zaken te bespreken dus wel;
 • bij de uitoefening van het verenigingsrecht: het verenigingsrecht kan worden uitgeoefend door formele en informele vereniging. Dus ook door verenigingen waarvan de statuten niet door de notaris zijn ingeschreven. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een zekere mate van organisatie. De uitzondering geldt voor samenkomsten van leden van de vereniging in het kader van een verenigingsactiviteit die behoort bij de doelstelling van de vereniging. Een sportwedstrijd bij een sportvereniging valt daar wel onder, een pubquiz in de kantine van de sportvereniging niet. Zo moet dus iedere keer bekeken worden of het gezelschap samen is voor uitoefening van een verenigingsactiviteit die bijdraagt aan het doel van die vereniging. Introducees of andere genodigden die geen lid zijn tellen vallen niet onder deze uitzondering en kunnen dus een gezelschap vormen waar een maximum van 50 personen op staat.

Mag een horecagelegenheid nu in totaal niet meer dan 50 gasten/bezoekers hebben?

  • Met 1,5 meter, reservering, triage en placering geldt er geen maximum aantal gasten/bezoekers.

 • Gezelschappen groter dan 50 gasten/bezoekers, dus meer dan 50 gasten/bezoekers die bij elkaar horen, mogen niet meer worden toegelaten in een horecagelegenheid.
 • Alleen een groepsreservering of een boeking van een zaal voor een gezelschap mag niet meer dan 50 mensen behelzen. Het maakt voor kleinere groepen niet uit als er in een restaurant al meerdere mensen aanwezig zijn.

Meldplicht samenkomsten van meer dan 50 personen

Waarvoor geldt een meldplicht?
Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers. Je kunt hier je melding doen. LET OP: het gaat dan om meer dan 50 personen die samen geen gezelschap vormen of, als zij wel een gezelschap vormen, die ze zijn uitgezonderd van het verbod op grote gezelschappen zoals verenigingen.

Algemeen

Welke gemeenten vallen onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid?
De volgende tien gemeenten vallen onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:

Gelden de extra regionale en lokale maatregelen ook voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid?
De aanvullende maatregelen gelden vanaf zondag 27 september 2020, 18.00 uur, ook voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de tien gemeenten die hieronder vallen. Het aantal coronabesmettingen loopt stevig op en is ten opzichte van vorige week verdubbeld. Met name binnen de familie en privéomstandigheden besmetten mensen elkaar. Daarnaast zien we een stijgende lijn in het aantal ziekenhuisopnames. We moeten daarom weer terug naar dat urgentiebesef en extra scherp zijn op de maatregelen. Kolff: ‘’Besef dat er nu nog veel mogelijk is, maar als we ons niet goed aan de maatregelen houden blijven de besmettingen oplopen en zijn we genoodzaakt om strengere maatregelen te nemen. Houd je daarom aan die 1,5 meter afstand en aan de hygiënemaatregelen. Voor ondernemers: kijk weer even scherp naar looproutes, afstand- en hygiënemaatregelen. We moeten terug naar de scherpte van het voorjaar.’’

Wat houden de risiconiveaus in?
Iedere week beoordelen het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s samen de situatie en stellen risiconiveaus vast. Moeten we waakzaam zijn (niveau 1), is de situatie zorgelijk (niveau 2) of is de situatie zelfs ernstig te noemen (niveau 3)? Bekijk op de website van de Rijksoverheid de toelichting op de werkwijze waarop cijfers zijn samengesteld en wat de drie risiconiveaus betekenen.

In welk risiconiveau zit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid?
Het risiconiveau van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaat naar niveau 2: zorgelijk. Dit houdt het volgende in. De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe. Maatwerk is nodig om kwetsbaren groepen te beschermen. Als de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De druk op de regionale zorgcapaciteit neemt toe. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar een beheersbare situatie.

Waar vind ik informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in onze regio, zoals het aantal positief geteste mensen en de ziekenhuisopnames per dag?

Deze informatie vind je op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Hier vind je ook informatie over de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen per gemeente. Klik hiervoor bovenin op ‘Landelijk’ of ‘Gemeentes’.

Wat is de grenswaarde voor het nemen van extra maatregelen?

 • Op het coronadashboard staan een aantal landelijke en regionale signaalwaarden genoemd; het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners, het reproductiegetal, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal IC-opnames.
 • Als een signaalwaarde wordt bereikt, gaat er een alarmbel af.
 • Dit betekent dat er door kabinet, Veiligheidsregio, RIVM en GGD extra wordt gekeken naar die regio; waar zit het probleem precies? En wat kun je daar het beste aan doen?

Het bereiken van een signaalwaarde is dus niet automatisch gekoppeld aan het treffen van bepaalde maatregelen. Dat vraagt altijd bestuurlijke weging.

Wat wordt er bedoeld met het coronavirus onder controle houden?
Met het coronavirus ‘onder controle’ houden wordt bedoeld dat de druk op de zorg en het aantal besmettingen stabiel blijft.

Wat doet de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om te zorgen dat inwoners zich aan de maatregelen houden?
Het allerbelangrijkste is dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen en zich aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de noodverordening houden. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Zowel politiemensen als handhavers kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Als dat nodig is zullen de politie en de mensen van handhaving de maatregelen handhaven. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.

Zijn de maatregelen ook te lezen in andere talen?
Ja, de maatregelen zijn vertaald in diverse andere talen. Bekijk hiervoor de website van Rijksoverheid.

Hoe kan een protocol voor heropening opgesteld worden?
Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Brancheverenigingen worden bij het opstellen van een algemeen protocol veelal ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij. Voor sectoren die gesloten zijn geweest, is het protocol één van de voorwaarden om open te kunnen. Bekijk hier onze informatiepagina voor ondernemers en organisaties.

Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea) constateert?
Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op.

Hoe kan de voorzitter van de veiligheidsregio brandhaarden van het coronavirus voorkomen en onder controle krijgen?
De voorzitter van de veiligheidsregio kan zich met lokale en regionale maatregelen richten op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt. De veiligheidsregio kan bijvoorbeeld overgaan tot:

 • de openingstijden van de horeca beperken;
 • gedragsmaatregelen invoeren zoals mondkapjesplicht op buitenlocaties;
 • locaties zoals een park of winkelcentrum sluiten;
 • parkeergelegenheden afsluiten, zoals een parkeerplaats bij het strand of stadscentrum;
 • publieks- en verkeersstromen in goede banen leiden op drukke plekken;
 • handhaven van de basisregels en toezien op de naleving van afspraken binnen sectoren;
 • grootschalige samenkomsten verbieden zoals publiek uit een voetbalstadion of bij trainingen weren.

De veiligheidsregio kan ook strenger gaan handhaven als dit nodig blijkt.

Afgesloten gebieden

Welke gebieden in de regio Zuid-Holland Zuid zijn afgesloten?
Voor de gebieden Merwelanden en de Loswalweg in Dordrecht, Veerplaat Hooge Nesse in Zwijndrecht, en IJsclub Molenweg in Heerjansdam gelden aanwijsbesluiten. Dit betekent dat als het in deze gebieden te druk wordt, waardoor het niet meer mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, toezichthouders deze gebieden per direct met hekken kunnen afsluiten.

Auto’s

Moet ik in de auto nog steeds 1,5 meter afstand houden?
Nee. Sinds 1 juli is het mogelijk om met meerdere mensen in één auto (en ander privévervoer) te reizen, zonder afstand te houden. Ook als je niet uit hetzelfde huishouden komt. Wel wordt een mondkapje geadviseerd als meerdere mensen in één auto reizen die niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Bioscopen

Welke regels gelden binnen een bioscoop?
In bioscopen en filmhuizen mogen per afzonderlijke ruimte maximaal 100 bezoekers met vaste zitplaatsen aanwezig zijn. Alle aanwezigen dienen onderling 1,5 meter afstand te houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er geldt geen maximumaantal personen als er daarnaast gewerkt wordt met reservering en vooraf een gezondheidscheck wordt gedaan.

Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij een bioscoop constateert?
Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op.

Buiten spelen

Welke regels gelden voor kinderen tot en met 12 jaar die buiten spelen?
Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen buiten spelen:

 • Als zij gezond zijn: niet kuchen, hoesten, verkouden zijn of koorts hebben;
 • Ouders/verzorgers die toezicht houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Contactberoepen

Mogen sekswerkers weer aan de slag?
Ja, sekswerkers mogen vanaf 1 juli weer aan de slag.

Evenementen

Zijn er met de nieuwe maatregelen weer evenementen mogelijk
Het is toegestaan om evenementen te organiseren, volgens de algemeen geldende regels voor buiten. Daarnaast gelden de regels en de procedures voor evenementen van de betreffende gemeenten.

Wat zijn de voorwaarden voor een concert of theatervoorstelling in de buitenlucht?
In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op één plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten geldt:

 • maximaal 250 bezoekers (exclusief personeel);
 • geen maximumaantal personen bij vaste zitplaatsen of afgebakende locatie, plus reservering en een gezondheidscheck vooraf.

Horeca

Aan welke voorwaarden moet een eet- en drinkgelegenheid voldoen om BINNEN open te gaan?
De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Een statafel is niet toegestaan. Gasten moeten te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden van andere gasten van het terras, omliggende terrassen en voorbijgangers. Waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, is een kuchscherm toegestaan als vervanging. Bekijk ook de instructie kuchschermen op terrassen in de horeca.

Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Is het bijhouden van een reservering verplicht?
Ja, reserveren is verplicht ongeacht de omvang van de horecagelegenheid.

Hoe zit het met de registratieplicht bij horecagelegenheden?
Overal waar eet- en drinken wordt verkocht en genuttigd (placeren) geldt een registratieplicht.

 • Dit geldt voor horeca in theaters, bij bioscopen, in zalen- en congrescentra, feestzalen, sportkantines (zowel commercieel als para-commercieel), horeca in musea en in de ruimte waar gegeten en gedronken kan worden in uitvaartcentra (de koffiekamer).
 • Het geldt ook voor de buitenterrassen bij evenementen;
 • De registratie geldt niet voor afhaal want dat is vergelijkbaar met een winkel.

Zijn de terrassen gesloten?
Terrassen zijn open, als aan een aantal regels wordt voldaan. Deze horecagelegenheden werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. De gasten houden 1,5 meter afstand of worden gescheiden door een kuchscherm (met uitzondering van mensen die een gezamenlijk huishouden vormen) en het terras is in de buitenlucht. Bezoekersstromen rondom het terras moeten zo ingericht zijn dat daar ook 1,5 m afstand gehouden kan worden. Voor binnenterrassen gelden andere regels.

Aan welke voorwaarden moet een eet-en drinkgelegenheid voldoen om BUITEN open te gaan?
Voor buitenterrassen met ruimte voor meer dan 250 personen reserveren en een gezondheidscheck verplicht. Bij een kleiner aantal gasten is alleen een vaste zitplaats of afgebakende locatie verplicht. Een statafel is niet toegestaan. Gasten moeten te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden van andere gasten van het terras, omliggende terrassen en voorbijgangers. Waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, is een kuchscherm toegestaan als vervanging. Bekijk ook de instructie kuchschermen op terrassen in de horeca.

Wie wordt erop aangesproken als gasten bij een horecabedrijf zich niet aan de maatregelen houden?
In eerste instantie is de ondernemer of de exploitant van de eet- en drinkgelegenheid verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen zowel in de eet- en drinkgelegenheden en als op de buitenterrassen.

Mag ik in mijn eet- en/of drinkgelegenheid een dansvoorziening hebben?
Nee, het is verboden om in een eet- en drinkgelegenheid een aanwezige dansvoorziening te gebruiken of beschikbaar te stellen.

Is het bijhouden van een reservering vanaf 1 juli nog verplicht?
Reserveren is verplicht indien er in de binnenruimte plaats voor meer dan 100 gasten is, of buiten voor meer dan 250 gasten.

Mag ik binnen met 4 personen (uit verschillende huishoudens) aan één tafel zitten?
Ja, dat mag zolang er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Buiten: mag ik met meerdere personen (uit verschillende huishoudens) aan één tafel?
Ja, dat mag zolang er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Wat zijn de regels voor het afhalen van maaltijden bij de horeca?
Dezelfde regels die al van kracht waren. Deze regels zijn: eten aanbieden voor afhalen mag en tijdens het afhalen houden consumenten de 1,5 meter afstand.

Moet personeel in de horeca ook 1,5 meter afstand houden van gasten?
Waar het voor personeel niet mogelijk is afstand te houden tot de gasten om hun werk te kunnen doen, is dit niet verplicht. In alle andere gevallen wel.

Krijgen ondernemers meer ruimte voor terrassen?
Als uitbreiding van een terras binnen de wettelijke grenzen van het bestemmingsplan en de APV mogelijk is en dit op een veilige en verantwoorde manier kan, kunnen ondernemers een tijdelijke uitbreiding aanvragen bij hun gemeente. De gemeente beoordeeld of de gewenste uitbreiding mogelijk is. Daarbij moet altijd worden voldaan aan de regels van de noodverordening.

Mogen personen die behoren tot hetzelfde huishouden in een horecagelegenheid bij elkaar zitten, zonder 1,5 meter afstand?
Ja, als personen tot hetzelfde huishouden behoren, hoeven zij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Mag ik in een horecagelegenheid darten of biljarten?
Ja, darten of biljarten in de horeca is weer mogelijk. Wel moet je onderling 1,5 meter afstand houden en zitten als je niet aan de beurt bent.

Zijn de terrassen gesloten?
Terrassen zijn open, als aan een aantal regels wordt voldaan. De gasten kunnen zitten, houden 1,5 m afstand of worden gescheiden door een kuchscherm (met uitzondering van mensen die een gezamenlijk huishouden vormen) en het terras is in de buitenlucht. Als er ruimte is voor meer dan 250 gasten, zijn ook een reservering en gezondheidscheck verplicht. Bezoekersstromen rondom het terras moeten zo ingericht zijn dat daar ook 1,5 m afstand gehouden kan worden. Voor binnenterrassen gelden andere regels.

Geldt de 1,5 meter afstand op een buitenterras niet als er een scheidingswand tussen twee mensen of tafels geplaatst is?
Dat klopt. Op een terras in de buitenlucht hoeven personen aan weerszijden van een kuchscherm geen 1,5 meter afstand te houden. Zo’n scherm kan dus gebruikt worden op plekken waar het niet lukt om afstand te houden. Een kuchscherm is alleen buiten toegestaan, dus niet in de binnenruimte van een eet- en drinkgelegenheid.

Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij een horecagelegenheid constateert?
Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op.

Gaan discotheken en nachtclubs weer open?
Nee.

Kerken

Mag ik weer naar de kerk?
Een kerk valt onder een publiek toegankelijk gebouw. Daarbij gelden dus de algemene regels voor binnen. Daarbij houden alle personen 1,5 meter afstand van elkaar. De oproep blijft nog steeds om diensten tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden, zodat mensen de dienst op afstand kunnen volgen.

Kan een kindernevendienst gehouden worden, tegelijk met een gewone dienst?
Ook hiervoor gelden de algemene regels voor binnen.

Mag er gezongen worden tijdens een kerkdienst of religieuze samenkomst?
Ja, zangers, zangkoren en zanggroepen mogen tijdens een kerkdienst of tijdens een concert gezamenlijk zingen. Samenzang tijdens religieuze samenkomsten is eveneens toegestaan. Om besmetting te voorkomen is het wel verplicht de richtlijnen van het RIVM na te leven. Op basis van de richtlijnen en het advies van het RIVM zijn de kerken en koren met praktische werkwijzen gekomen.

Het gezamenlijk zingen in een stadion tijdens een (voetbal)wedstrijd of het gezamenlijk meezingen bij een concert is nog wel verboden.

Kan er gedoopt worden met de predikant/voorganger binnen 1,5 meter?
Ja, dit kan. Als het echter mogelijk is om t dopen op anderhalve meter afstand, bijvoorbeeld door gebruik van een ‘verlengde arm’, is dit verstandiger.

Als een kerkdienst met 100 personen weer mag, is dat dan exclusief ‘personeel’?
Dat is inderdaad exclusief ‘personeel’.

Mondkapjes

Moet je een mondkapje dragen in de regio Zuid-Holland Zuid?
Nee, je hoeft geen mondkapje te dragen in de regio Zuid-Holland Zuid, behalve in het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje verplicht.

Waarom is het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer (OV) verplicht?
In het OV is het vaak niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Een niet-medisch mondkapje kan dan van meerwaarde zijn om besmetting van medereizigers te voorkomen. Zo houden we elkaar gezond. Daarom is het voor reizigers en medewerkers verplicht om in het OV een niet-medisch mondkapje te dragen. Een niet-medisch mondkapje is een mondkapje dat niet in de zorg wordt gebruikt.

Beschermt een niet-medisch mondkapje mij tegen het coronavirus?
Nee. Een niet-medisch mondkapje beschermt niet jezelf, maar kan de mensen rondom jou beschermen als je het zorgvuldig draagt en gebruikt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de andere hygiënemaatregelen.

Hoe bewaar ik een niet-medisch mondkapje?
Een wegwerpmondkapje kun je niet bewaren. Deze kun je bij het restafval gooien. Een exemplaar dat je kunt wassen en hergebruiken, bewaar je zo steriel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje of bakje. Het is belangrijk om een schoon en gebruikt mondkapje apart van elkaar te bewaren. Stop ze niet los in je jaszak, broekzak of tas. Dan kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden.

Moet ik ook een niet-medisch mondkapje dragen op een veerboot of pont?
Ben je 13 jaar of ouder? Dan moet je een niet-medisch mondkapje dragen. Een veerboot of pont valt namelijk onder het openbaar vervoer. Als het een pont is waar je ook met de auto op kan, dan hoef je in de auto geen mondkapje op. Als je de auto verlaat, dan uiteraard wel.

Musea

Zijn musea gesloten?
Musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie mogen weer open voor bezoekers. De instellingen moeten de inrichting van de instelling zodanig organiseren dat bezoekers steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar in achtnemen tenzij bezoekers een gezamenlijk huishouden vormen.

Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij een museum constateert?
Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op.

Muziek, zang en koren

Mogen blazers weer spelen?
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Welke aandachtspunten gelden voor koren en zangensembles?
Voor koren en zangensembles gelden naast de algemene maatregelen ook nog extra aandachtspunten. Deze extra aandachtspunten zijn te vinden op de website van het RIVM. Voor meer informatie kun je vervolgens verder klikken naar het advies van het RIVM.

Mogen spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband?
Nee, spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband zijn/is niet toegestaan. De extra aandachtspunten die naast de algemene maatregelen gelden voor koren en zangensembles zijn hierbij niet controleerbaar.

Mogen professionele zangers solo optreden?
Voor professionele zangers is het toegestaan om solo op te treden, mits zij ruime afstand houden tussen zanger en de muzikale begeleiding en een ruime afstand wordt aangehouden tussen zanger en het publiek. Tot de resultaten van Nederlands onderzoek bekend zijn, geeft Duits onderzoek waarbij gesproken wordt van 8 meter tussen zanger en begeleiding houvast. Zodra er meer bekend is over Nederlandse onderzoek volgt een nadere richtlijn.

Wat heeft hard zingen of schreeuwen eigenlijk te maken met het verspreiden van Covid-19?
In groepsverband zingen geeft mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus.

Onderwijs/buitenschoolse opvang

Waar vind ik meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs?
Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over:

Geldt de anderhalve meter afstand regel ook op scholen?
Op de kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven kinderen onder de 12 jaar geen afstand te houden van volwassenen.

Mogen middelbare scholen na de zomervakantie weer volledig open?
Ja, leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs hoeven onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand.

Leerlingen tot en met 17 jaar houden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs wél 1,5 meter afstand van elkaar en het onderwijspersoneel.

Blijft de noodopvang gelden?
Deze is sinds 8 juni alleen nog in de avond, nacht en weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken (personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en militair medisch personeel). De noodopvang wordt georganiseerd door de gemeenten in de regio.

Is er al meer bekend over het opengaan van het voortgezet onderwijs?
Middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig open.

Hoe kunnen onderwijsinstellingen introductieactiviteiten organiseren?
Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.

Welke activiteiten kunnen studieverenigingen en studentensportverenigingen organiseren?
Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.

Is er toestemming nodig om activiteiten te organiseren?
Ja, de leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Wat valt er onder introductieactiviteiten?
Introductieactiviteiten zijn activiteiten die een onderwijsinstelling, studievereniging of studentensportvereniging organiseert voordat het studie- of sportjaar begint.

Recreatie

Mogen we naar de camping?
Ja, campings zijn geopend en gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn weer te gebruiken.

Is het mogelijk om met meerdere gezinnen gebruik te maken van een vakantiehuis in Nederland?
Ja, mensen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een vakantiehuis in Nederland. Let op: naast het eigen huishouden mogen maximaal 6 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) aanwezig zijn. Uiteraard moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Mag ik op de camping of bij de jachthaven gebruik maken van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen?
Ja, de sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes zijn weer open. Ook sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen bij jachthavens zijn weer open.

Mag je overnachten op een boot?
Ja, dat mag. Recreatief nachtverblijf is toegestaan.

Met hoeveel personen mag je op een boot van 12 meter lang zijn?
Dat hangt af van de personen. Een gezin dat een gezamenlijk huishouden vormt hoeft geen rekening te houden met de maatregel om 1,5 meter afstand te houden en mag dus op de boot. Mensen die niet behoren tot een gezin dat een gezamenlijk huishouden voert, moeten 1,5 meter afstand houden.

Rijlessen

Mag ik motor- en autorijlessen geven of volgen?
Ja, dat mag. In verband met de hygiënemaatregelen van het RIVM adviseren we motorinstructeurs om leerlingen te vragen hun eigen helm en beschermkleding mee te nemen. Kijk voor meer informatie op de website van CBR.

Mag ik als autorijschool met drie personen in een auto zitten met mondkapjes?
Ja, je mag met drie personen in een lesauto zitten. Wel is het advies om een mondkapje te dragen als je niet uit hetzelfde huishouden komt.

Samenkomsten

Moet je nog 1,5 meter afstand houden?
Ja, je moet 1,5 meter afstand van anderen houden, tenzij het gaat om:

 • mensen uit hetzelfde huishouden;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar;
 • de uitoefening van een beroep dat met afstand tot anderen niet mogelijk is;
 • een persoon met een handicap en diens begeleiders;
 • personen van 13 tot en met 17 jaar onderling;
 • personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen en daarbij geen afstand kunnen houden;
 • personen die op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid aan weerszijden van een kuchscherm zitten
 • in vervoersmiddelen tijdens het maken van een reis.

Hoeveel bezoekers mag je thuis ontvangen?
Er is een dringend advies om thuis maximaal 6 gasten te ontvangen, kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend. Aanwezigen moeten daarbij altijd 1,5 meter afstand houden.

Sauna’s

Zijn sauna’s en wellnesscentra open?
Ja, sauna’s en wellnesscentra zijn weer open.

Kunnen activiteiten zonder zitplaats plaatsvinden in sauna’s en wellness?
Ja, als je een plaats/locatie aangewezen krijgt, kan dat.

Sporten

Mag iedereen weer buiten sporten? Dus ook buiten de sportvelden, georganiseerd door bijvoorbeeld een personal trainer of een buurvrouw?
Iedereen mag sporten en bewegen in groepsvorm, ook zonder begeleiding van professionals. Er geldt hierbij geen limiet voor de groepsgrootte en er hoeft geen afstand van elkaar gehouden te worden. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis.

Moeten kinderen tot en met 17 jaar 1,5 meter afstand houden tot elkaar bij het sporten?
Nee, kinderen tot en met 17 jaar hoeven niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar aan te houden.

Hoe groot mag de groep voor buitensporten zijn?
Er is geen limiet vastgelegd voor de groepsgrootte waarmee buiten gesport mag worden. Gebruik de ruimte die er is veilig.

Mag de kantine van de sportvereniging open?
Commerciële horecagelegenheden bij of op buitensportvoorzieningen mogen met de volgende voorwaarden open:

 • Alle aanwezigen dienen onderling 1.5 meter afstand te houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
 • Bezoekers moeten gebruik maken van een zitplaats of afgebakende locatie;
 • Overal waar eet- en drinken wordt verkocht en genuttigd (placeren) geldt tevens de registratieplicht, dus ook horeca in theaters, bij bioscopen, in zalen- en congrescentra, feestzalen, sportkantines (zowel commercieel als para-commercieel), horeca in musea en in de ruimte waar gegeten en gedronken kan worden in uitvaartcentra (de koffiekamer).

Testen

Kan ik me laten testen op besmetting met het coronavirus?
Ja, als je symptomen van het coronavirus hebt, kan je getest worden op het coronavirus. Bel zo snel mogelijk naar 080-1202 of maak online een afspraak bij de dichtstbijzijnde locatie. Bekijk het stroomschema ‘Testen op het coronavirus’ op de website van de GGD ZHZ voor meer informatie.

Kan iemand vaker getest worden?
Ja, je kunt je vaker laten testen, als je corona gerelateerde klachten hebt. Maak een afspraak via 0800-1202. Bekijk het stroomschema ‘Testen op het coronavirus’ op de website van de GGD ZHZ.

Vervoer

Moeten reizigers van 13 jaar of ouder een niet-medisch mondkapje dragen in personenvervoer voor het werk?
Ja, als je met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, inclusief de bestuurder, in een voertuig of vaartuig (niet het openbaar vervoer) bevindt. Bij twee personen, inclusief de bestuurder is dit niet verplicht.

Winkelen supermarkten, bouwmarkten en tuincentra

Komen er nieuwe maatregelen voor winkelen in bijvoorbeeld supermarkten, bouwmarkten en tuincentra?
Er komen geen nieuwe maatregelen voor winkelend publiek. Het winkelend publiek moet zich uiteraard wel aan de veilige afstand van 1,5 meter houden.

Zomervakantie 2020

Kan ik op vakantie en reizen?
Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Ga je toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan jouw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd je waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat je testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak je handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze. Lees op de website van de Rijksoverheid alles over reizen en op vakantie gaan.

Hoe werkt het als ik vanuit een risicogebied terugkom op Schiphol?
Op Schiphol, en later wellicht ook op andere locaties, is een teststraat ingericht voor reizigers uit gebieden met een oranje reisadvies. Bij aankomst laten reizigers zich testen en gaan zij thuis 10 dagen in quarantaine. Ook wie zich niet laat testen, gaat 10 dagen thuis in thuisquarantaine. Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar de opvang, sport en school.

Zorg

Zijn de reguliere ziekenhuis opnames en operaties alweer opgestart?
Langzaamaan is de reguliere zorg weer opgestart. De ziekenhuizen bekijken elke keer wat wel en wat niet kan.

Mogen kwetsbare jongeren weer gebruik maken van dagbesteding?
Ja, kwetsbare jongeren van 13-18 jaar mogen onderling en met hun jeugdprofessionals afwijken van de 1,5 meter maatregel bij bijvoorbeeld activiteiten in het kader van de dagbesteding, dagopvang, dagbehandeling en voortgezet speciaal onderwijs inclusief vervoer.

Wat houdt een contactonderzoek door de GGD in?
Bij een patiënt met het nieuw coronavirus voeren de GGD’en contactonderzoek uit. Contactonderzoek is het achterhalen van mensen die besmet zijn en personen waarmee zij in contact zijn geweest. Zo wordt verdere besmetting zo snel mogelijk gestopt. Contactonderzoek is een belangrijke taak van de GGD. Op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd vind je meer informatie over contactonderzoek.

Mag ik op bezoek in een verpleeg- of verzorgingshuis?
De beheerder van een verzorgings- of verpleeghuis verleent in ieder geval toestemming voor bezoek:

 • als het bezoek het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus niet in de weg staat;
 • aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of aan bewoners die verkeren in vergelijkbare omstandigheden;
 • voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Zonder toestemming van de beheerder mag bezoek niet plaatsvinden als de instelling of woonsituatie één of meer coronabesmettingen heeft.

Moeten personen met een handicap in hun woongroep 1,5 meter afstand houden?
Nee, personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor hun begeleiders of vaste mantelzorgers.

Is er voldoende capaciteit bij de GGD om bron- en contactonderzoek te doen?
De GGD is druk bezig om ervoor te zorgen dat er genoeg capaciteit is om bron- en contactonderzoek te laten doen.

Zwembaden

Mogen de zwembaden weer open?
Ja, mits het landelijk geldende protocol voor zwembaden wordt toegepast en er afstemming is met de gemeente. De gemeenschappelijke toilet-, was- en douchegelegenheden mogen ook weer open.

Welke richtlijnen zijn er voor zwemverenigingen voor jeugd van 12 t/m 18 jaar? En is er onderscheid tussen binnen- en buitenbaden?
Er is een landelijk geldend protocol, waarin staat hoe zwembaden en hun bezoekers moeten handelen. Individuele zwembaden en zwemverenigingen kunnen aanvullend hierop maatregelen en afspraken maken.

Doodt chloor het virus?
Het is nog niet bekend of chloor het virus doodt.

Hoe kom ik veilig het zwembad uit? Een virus kan ook aan zwembadtrapjes zitten.
Was voor en na het zwemmen (thuis) goed je handen. Handen wassen is en blijft een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Net als bij andere oppervlakken die ook door anderen worden aangeraakt, is het verstandig om je handen extra te wassen.

CoronaMelder

Hoe werkt de CoronaMelder?

Het ministerie van VWS maakt een app: CoronaMelder. Deze app meldt of je in de buurt bent geweest van iemand die na een test corona blijkt te hebben. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt doen. Dit verlaagt het risico dat je onbewust andere mensen in je omgeving besmet. Hoe meer mensen CoronaMelder gebruiken, hoe meer mensen waarmee de besmette persoon in contact is geweest op deze manier een waarschuwing krijgen. Dit helpt om samen het coronavirus onder controle te krijgen.

Wanneer kan ik de CoronaMelder gebruiken?

De app wordt getest in 5 GGD-regio’s. Tijdens deze test wordt gekeken of de nieuw ontwikkelde werkwijze ook in de praktijk uitvoerbaar is voor de GGD. Vanaf 1 september werkt de app voor iedereen in Nederland.

Voor meer informatie over de app kijk dan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app

Meer informatie

Actuele informatie over de coronacrisis vind je op onze speciale nieuwspagina. De noodverordening kun je op deze pagina vinden. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.

Deel dit bericht

Reageren is niet (meer) mogelijk. Heb je een vraag of opmerking, gebruik dan het contactformulier.