Veel gestelde vragen doorontwikkeling bevolkingszorg.

 1. Wat houdt Bevolkingszorg in?
  Bevolkingszorg is de verzamelnaam voor de gemeentelijke taken binnen de crisisbeheersing. Wat die taken precies zijn, wordt weergegeven in het volgende filmpje.
 2. Wat zijn de effecten van de doorontwikkeling op de huidige, subregionale crisisorganisaties?
  Op dit moment zijn er drie identieke subregionale crisisorganisaties binnen de regio ZHZ. Het streven is dat er vanaf 1 januari 2019 één regionale crisisorganisatie in Zuid-Holland Zuid is. Deze regionale crisisorganisatie is uiterlijk 1-3-2019 operationeel. Reden voor de oprichting van één regionale crisisorganisatie is meer kwaliteit en efficiency. We gaan naar minder mensen met een operationele nevenfunctie (ongeveer 500). Deze mensen worden vaker en beter opgeleid en geoefend zodat ze hun nevenfunctie nog beter kunnen vervullen.
 3.  Hoe ziet de nieuwe regionale crisisorganisatie eruit?
  De regionale crisisorganisatie bestaat uit:
  •  Functionarissen met een crisis specifieke taak die regionaal inzetbaar zijn: bv Voorzitters Team Bevolkingszorg, Hoofden Taakorganisatie en teamleiders;
  •  Functionarissen met een crisis specifieke taak die samenhangt met hun dagdagelijkse werk en lokaal inzetbaar zijn, bv juristen en financieel adviseurs;Daarnaast kunnen de gemeentelijke medewerkers zonder crisis specifieke taak ook tijdens en/of na een ramp of crisis worden ingezet. Zij voeren dan hun dagdagelijkse taken uit binnen de crisisstructuur. Te denken valt aan medewerkers buitendienst.
  De taakorganisatie Informatie vervalt. De taken die bij deze taakorganisatie horen, gaan over naar de taakorganisatie Publieke Zorg. Daarnaast is informatiecoördinatie toegevoegd aan het proces ondersteuning. Zie bijlage 1 voor het organogram van de regionale crisisorganisatie per 1-1-2019.Download: bijlage-1-organogram-regionale-gemeentelijke-crisisorganisatie-per-1Schematisch:
 4. Per wanneer gaat de regionale crisisorganisatie van start?
  De planning is dat de regionale crisisorganisatie per 1 maart 2019 volledig ingericht en operationeel is. Tot  1 maart 2019 blijven de subregionale crisisorganisaties in stand voor de functies die nog niet zijn ingevuld in de regionale crisisorganisatie.
 5. Wat zijn de effecten van de doorontwikkeling op de functies binnen de crisisorganisatie?
  De functies Voorzitter Team Bevolkingszorg, Hoofd Taakorganisatie, Coördinator Lokaal Steunpunt, Teamleider, Informatiecoördinator, Administratief Medewerker, Medewerker Nafase, Medewerker Rouwverwerking en Medewerker Ruimte zijn regionale functies (rood gearceerd in bovenstaande piramide). Regionaal inzetbaar betekent dat je in de hele regio ingezet kan worden. Voor de meeste functies zijn 6 mensen beschikbaar die tijdens een ramp of crisis opgeroepen kunnen worden. De opkomsttijd voor de regionale functies is 90 minuten.De overige functies in de crisisorganisatie (blauw in piramide) zijn lokaal – dus binnen de eigen gemeente – inzetbaar tijdens een ramp of crisis. Hetzelfde geldt voor de reguliere functies binnen de gemeenten. Mocht een gemeente echter problemen hebben om tijdens of na een ramp of crisis deze functies te bemensen, dan kunnen de andere gemeenten gevraagd worden om mensen te sturen. Zie bijlage 2 voor het totale overzicht van de functies binnen de regionale crisisorganisatie.Download: bijlage-2-overzicht-functies-in-de-regionale-crisisorganisatie
 6. Wat wordt er van mij verwacht als ik deelneem aan de regionale crisisorganisatie?
  Je kan tijdens een ramp, crisis of een kleinere gebeurtenis worden opgeroepen om je functie binnen de crisisorganisatie te vervullen. Als lid van de crisisorganisatie zeg je toe dat je na alarmering – mits je daartoe in staat bent – naar de plek komt waar je jouw functie uitvoert. Hiervoor is het uiteraard noodzakelijk dat je  telefonisch bereikbaar bent en dat  je eigen vervoer  hebt.Buiten een daadwerkelijke inzet wordt van  je verwacht dat  je deelneemt aan de opleidingen en oefeningen die  je worden aangeboden. Je dient hierbij rekening te houden met een tijdsbelasting van ongeveer 50 uur per jaar.
 7. Word ik gecompenseerd voor mijn inzet in de crisisorganisatie?
  Als je op dit moment al een functie hebt binnen de crisisorganisatie, dan verandert er niets met betrekking tot compensatie. Dit betekent dus geen (financiële) vergoeding voor je bereikbaarheid en beschikbaarheid. Je wordt wel gecompenseerd voor je reiskosten en de extra uren die  je werkt volgens de bij jouw gemeente geldende regeling.
 8. Hoe worden de functies voor de regionale crisisorganisatie geworven?
  Regionaal inzetbare functies (rode functies in piramide):
  Vanwege de samenvoeging van de huidige 3 subregionale crisisorganisaties is er voor de functies van voorzitter Team Bevolkingszorg, Hoofden Taakorganisaties en Coördinator Lokaal Steunpunt gekozen om een selectie te maken vanuit de huidige functionarissen. Deze worden benaderd voor voortzetting van de functie in de nieuwe crisisorganisatie.
  De teamleiders en overige regionale medewerkers worden geworven door middel van een advertentietekst op het lokale intranet. Daarbij zullen we ook mensen benaderen met het verzoek te reageren, zoals bijvoorbeeld huidige teamleiders.Lokaal inzetbare functies (blauwe functies in piramide):
  De lokaal inzetbare functies worden door de gemeenten zelf geworven. De wijze waarop wordt geworven, kan per gemeente verschillen. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het intranet, maar ook een persoonlijke benadering door de eigen ARB’er behoort tot de mogelijkheden.
 9. Hoe kan ik mijn belangstelling kenbaar maken?
  Je kan  te allen tijde  je belangstelling kenbaar maken bij  jouw Adviseur Risicobeheersing en  Bevolkingszorg (ARB’er) of bij de VRZHZ via het mailadres [email protected]
 10. Wat is de planning voor het werven van de regionale en lokale medewerkers?
  1. In oktober en november zullen de voorzitters Team Bevolkingszorg, Hoofden Taakorganisatie en Coördinatoren Lokaal Steunpunt benaderd worden door of namens de gemeentesecretaris.
  2. De vacaturetekst voor de teamleiders en overige regionale medewerkers worden half november op het lokale intranet geplaatst. Reageren kan dan tot en met 30 november 2018.
  3. De lokale medewerkers worden in de maanden oktober tot en met december geworven.
 11. Hoe is de overgang van de subregionale naar de regionale crisisorganisatie geborgd?
  De huidige subregionale functies worden pas opgeheven op het moment dat de betreffende functies regionaal zijn ingevuld. Dit kan gefaseerd verlopen per functiegroep, bijvoorbeeld de Hoofden Taakorganisatie, voorzitters Team Bevolkingszorg, etc. De medewerkers krijgen een aanstellingsbrief voor hun functie binnen de regionale crisisorganisatie.
  De medewerkers met een functie in de huidige subregionale en/of lokale crisisorganisatie worden geïnformeerd over het opheffen van de huidige crisisorganisaties.