Brandweermannen poseren voor hoogwerker

Ko­nink­lij­ke On­der­schei­din­gen voor zes brand­weer­lie­den

Geplaatst op: 13 januari 2020
Tij­dens de nieuw­jaars­bij­een­komst op 9 ja­nu­a­ri jl. ont­vin­gen een zes­tal brand­weer­lie­den van brand­weer­kops Pa­pen­drecht een ko­nink­lij­ke on­der­schei­ding van bur­ge­mees­ter Aart-Jan Moer­ker­ke. Een eer­vol­le be­lo­ning voor de twin­tig jaar of lan­ger die zij dag en nacht klaar heb­ben ge­staan om bran­den te be­strij­den en te hel­pen bij on­ge­luk­ken.

De vrij­wil­li­gers die een on­der­schei­ding ont­vin­gen zijn A.J. Ha­mee­te (ge­bo­ren 4 april 1970 in Zwijn­drecht), vrij­wil­li­ger sinds ju­li 1994 , A. de Jon­ge (27 au­gus­tus 1965, Pa­pen­drecht), vrij­wil­li­ger sinds fe­bru­a­ri 1993, B.J. de Win­ter (10 mei 1964, Pa­pen­drecht), vrij­wil­li­ger sinds fe­bru­a­ri 1986, D. van den He­rik (4 sep­tem­ber 1967, Pa­pen­drecht), vrij­wil­li­ger sinds sep­tem­ber 1985, H. Voogt (3 au­gus­tus 1974, Pa­pen­drecht) vrij­wil­li­ger sinds ju­li 1999 en M. Heems­kerk (19 maart 1967, Pa­pen­drecht), vrij­wil­li­ger sinds au­gus­tus 1988.

Al­le zes wer­den be­noemd tot Lid in de Or­de van Oran­je Nas­sau.