Multi overleg op straat

Over ons

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang. De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werken we nauw samen aan het goed voorbereiden op en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises. Wij anticiperen op nieuwe (vormen van) crises en nemen die op in het regionale risicoprofiel.

In samenwerking met onze partners

We maken vooraf plannen, leggen samenwerkingsafspraken vast, leiden onze medewerkers goed op en zorgen voor gezamenlijke oefeningen. Als er een incident, ramp of crisis plaatsvindt, komen we met onze partners in actie. Bijvoorbeeld (geneeskundige) hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, politie en de ambulancedienst. Als het nodig is, breiden we deze samenwerking uit naar andere relevante crisispartners. Denk daarbij aan gemeenten, provincie, waterschappen, defensie, Rijkswaterstaat en (nuts)bedrijven. Ook werken we nauw samen met andere veiligheidsregio’s om ons gedegen voor te bereiden op regio-overschrijdende rampen en crises. Het is bij incidenten, rampen en crises essentieel dat alle partijen weten wie wat gaat doen, zodat we snel kunnen handelen. Op deze manier zetten we ons in om incidenten, rampen en crises effectief te bestrijden en slachtoffers en negatieve gevolgen voor de gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen.  

Voorkomen van incidenten

Wij voelen ons betrokken bij onze inwoners, bedrijven en bezoekers van de regio. Daarom geven wij voorlichting op scholen, bij zorgorganisaties, woningcorporaties en aan inwoners. Ook adviseren wij bedrijven over veiligheid en ondersteunen hen bij het maken van incidentenbestrijdingsplannen en het bevorderen van de veiligheidscultuur in hun bedrijf. Dit doen we om veilig gedrag in onze regio te stimuleren.

Daadkrachtige hulpverlening

Bij onze werkzaamheden maken wij optimaal gebruik van de deskundigheid van onze medewerkers en samenwerkingspartners. Vakbekwaamheid staat bij ons hoog in het vaandel, net als informatie gestuurd werken. Tijdens een incident, ramp of crisis moeten onze inwoners kunnen rekenen op professionele hulpverleners die snel paraat staan en weten wat ze moeten doen. Vierentwintig uur per dag, 7 dagen in de week. Wij doen dit met ongeveer 300 beroeps- en ruim 700 vrijwillige brandweermedewerkers.

Samen met en voor onze gemeenten

De VRZHZ is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De gemeenten zijn: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Hoeksche Waard. Samen ongeveer 460.000 inwoners.

Onze organisatie

De organisatie bestaat naast Directie en Control uit de afdelingen Bedrijfsvoering (BV), Brandweerzorg (BZ) en Risico & Crisisbeheersing (RCB).

De afdeling Bedrijfsvoering is onder meer verantwoordelijk voor Beleid & Ontwikkeling en Services. Dat omvat Financiën, Inkoop, Informatie, Kwaliteit, Werkplekondersteuning, Gebouwenbeheer, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en verzekeringen, Arbo, HRM en Communicatie.

De afdeling Risico & Crisisbeheersing richt zich op het stimuleren van veiligheid. Gemeenten en partners wordt onder meer geadviseerd over veilig bouwen en veilig verblijven. Het werk van de afdeling speelt zich af op een breed maatschappelijk terrein en in de openbare ruimte; van zorginstelling tot industrie. De afdeling levert specialistische kennis bij vraagstukken over een veilige omgeving, veilig(e) (gebruik) bouwwerken mede in relatie tot de omgeving en veilig leven. De afdeling ontwikkelt zich op het gebied van onderzoek & analyse. Op basis van deze kennis kunnen risico’s doelgroepgericht in positieve zin worden beïnvloed.

Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met de multidisciplinaire, geneeskundige en bevolkingszorgprocessen zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De preparatie en uitvoering van deze processen wordt vormgegeven in samenwerking en afstemming met in- en externe netwerken zodat de processen maximaal effectief leveren in de uitvoering. RCB zorgt voor een opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties.

De afdeling Brandweerzorg richt zich op de voorbereiding van de incidentbestrijding en de direct daaraan verbonden voorwaardenscheppende taken. Landelijke deelname en innovatie zijn verdeeld over de verschillende vakdisciplines. Binnen de afdeling wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden op het gebied van vakbekwaam worden en blijven, op gebied van operationele voorbereiding en werkzaamheden op het gebied van materieel en logistiek.

Daarnaast richt de afdeling zich op de incidentbestrijding en noodzakelijke taken daar omheen. Naast de dagelijkse leiding- en sturingstaken worden werkzaamheden uitgevoerd direct ten behoeve van de paraatheid van de posten en post-overkoepelende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd op gebied van Kennisregie, brandonderzoek etc. en wordt de afdeling ondersteund in post-gerelateerde zaken in relatie tot vrijwilligers.

Corporate story

Aan de ander. Voor de ander. Met de ander.

Lees alles over hoe Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werkt in onze corporate story.

Lees ons verhaal