Persfoto held­haf­ti­ge buurt­be­wo­ners

Heldhaftige buurtbewoners en persfotografen bedankt voor hulpactie

Geplaatst op: 7 februari 2022
In de nacht van za­ter­dag 29 op zon­dag 30 ja­nu­a­ri ont­stond er een wo­ning­brand aan de Ja­cob Ma­ris­straat in Dord­recht. Een bran­den­de scoo­ter te­gen de ge­vel van een wo­ning zorg­de voor ho­ge vlam­men en he­vi­ge rook­ont­wik­ke­ling in de bo­ven­ste ver­die­pin­gen. Een red­dings­ac­tie van en­ke­le op­let­ten­de bu­ren en pers­fo­to­gra­fen heeft de be­wo­ners van de be­tref­fen­de wo­ning in vei­lig­heid ge­bracht. Voor de­ze held­haf­ti­ge daad wer­den zij vrij­dag­och­tend door bur­ge­mees­ter Wou­ter Kolff en de brand­weer be­dankt.

On­der het ge­not van een kop kof­fie wer­den de 'hel­den' ver­wel­komd door Ope­ra­ti­o­neel Ma­na­ger Mar­cel Huij­brechts, die een kort dank­woord uit­sprak voor de moe­di­ge hulp­ac­tie. Daar­na wer­den de ge­no­dig­den toe­ge­spro­ken door Bas Bor, die tij­dens de be­wus­te nacht be­trok­ken was als Of­fi­cier van Dienst en een en an­der ver­tel­de over het in­ci­dent, zijn ei­gen rol en de in­zet van de brand­weer, waar­na hij de held­haf­ti­ge buurt­be­wo­ners en fo­to­gra­fen nog­maals be­dank­te voor hun in­zet.

Ook de bur­ge­mees­ter van Dord­recht, Wou­ter Kolff, was on­der de in­druk van het ver­haal en sprak zijn waar­de­ring uit voor het daad­krach­ti­ge op­tre­den van de dap­pe­re bur­gers, die met ge­vaar voor ei­gen le­ven de bran­den­de wo­ning zijn bin­nen­ge­rend en de be­wo­ners naar bui­ten heb­ben ge­leid. Hun ac­tie heeft een ern­sti­ge af­loop voor­ko­men en dat ver­dient niets an­ders dan lof en dank.

Na de meer­de­re dank­woor­den en het over­han­di­gen van bloe­men kre­gen de hel­den de kans hun ver­haal te ver­tel­len. Je­roen Ver­bue­ken, pers­fo­to­graaf, was als eerst ter plaat­se en ver­tel­de dat hij zon­der aar­ze­len de wo­ning bin­nen­ren­de om de men­sen naar bui­ten te be­ge­lei­den. Hard roe­pen heeft er­voor ge­zorgd dat een van de be­woon­sters naar bui­ten kon wor­den ge­di­ri­geerd. Daar­na ar­ri­veer­de al snel ook pers­fo­to­graaf An­drew Flohr, die sa­men met Je­roen en een fel­le zak­lamp een twee­de keer naar bin­nen ging om de an­de­re be­wo­ners te red­den. On­der­tus­sen wa­ren buurt­be­wo­ners Mi­chel Kle­mens en Sven de Waard be­zig om de bran­den­de scoo­ter te blus­sen en van de ge­vel te trek­ken. Dit heeft voor­ko­men dat het huis ver­der zou af­bran­den.

Dit al­les ge­beur­de in de eer­ste paar mi­nu­ten na alar­me­ring en om­dat de brand­weer op dat mo­ment nog aan­rij­dend was kwa­men de bu­ren en pers­fo­to­gra­fen in ac­tie. Toen de brand­weer ar­ri­veer­de was de brand na­ge­noeg uit en rest­te en­kel nog de na­blus­werk­zaam­he­den.

Piet Moer­ker­ken was aan­we­zig als be­vel­voer­der en kijkt te­rug op een bij­zon­de­re nacht, waar­in hij be­na­drukt dat de ac­tie van de buurt­be­wo­ners en pers­fo­to­gra­fen echt het ver­schil heeft ge­maakt. Toch wil hij ook mee­ge­ven dat zul­ke ac­ties al­tijd wel­over­wo­gen moe­ten wor­den en dat men niet als een kip zon­der kop bran­den­de wo­nin­gen in moet ren­nen. Dat maakt het ri­si­co al­leen maar gro­ter, ook voor de brand­weer.

Bekijk ook deze vi­deo voor een im­pres­sie van het be­dank ­mo­ment op het Leer­park af­ge­lo­pen vrij­dag.