Regionaal Risicoprofiel

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Banner van het regionaal risicoprofiel
Regionaal Risicoprofiel kijkplaat

Regionaal Risicoprofiel

Interactieve kijkplaat

Het regionaal risicoprofiel (RRP) is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s, plus de risico’s uit aangrenzende gebieden. Het doel van het RRP is dat het bestuur in staat wordt gesteld afgewogen strategische beleidskeuzes te maken om de (beperkt) beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico’s en kent hiermee een koppeling met het regionaal beleidsplan. Het merendeel van de risico’s ligt niet in de primaire beïnvloedingsmogelijkheden van de Veiligheidsregio, maar vallen qua risicobeheersing binnen taken en verantwoordelijkheden van (crisis)partners. Het betreffen echter wel risico’s waarop de Veiligheidsregio zich in het kader van crisisbeheersing dient voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is dan ook niet sec van de VRZHZ als organisatie, maar even zoveel van de partnerorganisaties waarmee het in samenwerking tot stand is gebracht.

Bekijk de interactieve kijkplaat via de 'lees meer' knop!

Lees meer
uitgeschreven tekst

Het Regionaal Risicoprofiel 

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 

In uw omgeving zijn risico’s. Elke 4 jaar brengt  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in beeld met welke grote risico’s de regio te maken kan krijgen. We bekijken hoe groot de kans is en hoe érg het is als iets mis gaat. Dat vatten we samen in het Regionaal Risicoprofiel. 

Met de kennis uit het risicoprofiel in ons achterhoofd, werken we met onze crisispartners en de 10 gemeenten uit onze regio  iedere dag aan uw veiligheid. 

 

Dit zijn de grootste risico’s waarmee onze regio te maken kan krijgen: 

 

  • overstroming van de Alblasserwaard
  • langdurige stroomuitval
  • digitale verstoring
  • pandemie
  • grof en extreem geweld

 

 

In onze regio is stedelijk gebied, zoals in de Drechtsteden, maar ook agrarisch gebied, zoals de Hoekse Waard en de Alblasserwaard. We kennen daardoor verschillende type risico’s. 

 

Risico’s in de natuurlijke omgeving

 

We hebben te maken met een risico op overstromingen.  De dreiging van een dijkdoorbraak komt voor het westen van de regio uit zee en voor het oosten vanuit de rivier. In de Drechtsteden is er een  kans op een combinatie van deze twee. Hoge waterstanden in de rivier kunnen naast het risico op dijkdoorbraken ook leiden tot wateroverlast in buitendijkse gebieden. 

 

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme weersituaties toe. Denk aan hitte, droogte, sneeuw, ijzel, storm, windhozen en extreem veel neerslag. Dat levert risico’s op voor onze maatschappij.

 

Risico’s in de technologische omgeving

 

We hebben te maken met risico’s als gevolg van gevaarlijke stoffen. In en om onze regio is een aantal bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden bewerkt, verwerkt of opgeslagen. Daar kunnen ongevallen mee plaatsvinden. Daarnaast vinden in onze regio veel transporten plaats van gevaarlijke stoffen, over het spoor, de weg, het water en per buisleiding. 

 

Risico’s in de gebouwde omgeving

 

Voor de gebouwde omgeving bestaan risico’s zoals een grote brand. De kans daarop is  het grootst in de historische en dichtbebouwde binnensteden. Ook een brand in een gebouw waarin de aanwezigen zich zelf niet zelf kunnen redden, zoals in verzorgingstehuizen, of instorting van gebouwen behoren tot de risico’s. 

 

Risico’s in de vitale infrastructuur en voorzieningen

 

Risico’s op een digitale verstoring, verstoring van de drinkwatervoorziening of langdurige stroomuitval kunnen leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting.

 

Risico’s voor Verkeer en vervoer

Zowel op de wegen als op het water is de verkeersintensiteit de afgelopen jaren toegenomen. De kans op grote incidenten met slachtoffers  op de weg, het water, het spoor of in tunnels blijft aanwezig. 

 

 

Risico’s voor gezondheid

 

Een van de grootste risico’s  is het risico op een pandemie, een grootschalige uitbraak 

van een infectieziekte. Daarnaast is er het risico op ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn, zoals Q-koorts. 

 

Risico’s in de sociaal maatschappelijke omgeving

 

Ook in de sociaal maatschappelijke context zijn er risico’s. Bijvoorbeeld grof en extreem geweld, incidenten als zinloos- en huiselijk geweld of terrorisme. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Er is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, die op zichzelf geen risico vormen, maar die wel van invloed kunnen zijn op de kans of het effect van incidenten.

 

  • Alternatieve brandstoffen en energiebronnen
  • Onderhoudsopgave
  • Woningbouw
  • Toerisme

 

Zo nemen alternatieve brandstoffen in het vervoer, en energiebronnen voor woningen nieuwe risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld een brand in een buurtbatterij, waarbij gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen in een woonomgeving. 

 

De komende jaren vindt groot onderhoud van wegen, bruggen, tunnels en sluizen plaats. Dat leidt naar verwachting tot verkeersopstoppingen, onder meer op de N3, en tot vertraging in de hulpverlening.

 

Woningbouw beïnvloedt de gevolgen en effecten van incidenten. Zo wordt effect van een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor groter,  wanneer er meer  woningen langs de spoorzone worden gebouwd. Woningbouw in de Alblasserwaard kan tot meer slachtoffers leiden bij een overstroming, en heeft gevolgen voor evacuatie. 

 

Ook het toenemende aantal bezoekers van evenementen en toeristische trekpleisters, zoals de molens van Kinderdijk, is van invloed op het effect van incidenten in onze regio.

 

Voorbereiden op risico’s én risico’s verkleinen

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werkt met haar crisispartners aan goede voorbereiding op deze risico’s en het verkleinen er van. Elke dag zetten wij ons in om de samenleving een stukje veiliger te maken. Kijk op zhzveilig.nl voor meer informatie over het Regionaal Risicoprofiel.

 

www.zhzveilig.nl

Huidige status document

Het regionaal risicoprofiel is door het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vastgesteld in haar vergadering van 11 december 2019. Via onderstaande download button is de meest recente versie van het regionaal risicoprofiel te downloaden.

RRP downloaden

Regionaal Risicoprofiel Zuid-Holland Zuid

Download