Bevolkingszorg Zuid-Holland Zuid

Hoe werkt het bevolkingszorg-proces?

De gemeente is bij een (dreigende) ramp of crisis verantwoordelijk voor bevolkingszorg. Dat betekent dat de gemeente-processen in gang zet die inwoners moeten beschermen en ondersteunen tijdens een ramp of crisis en de terugkeer naar de normale situatie bespoedigen. Deze processen worden uitgevoerd onder de noemer ‘bevolkingszorg’. 

Sinds 2019 werken we binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met één regionale gemeentelijke crisisorganisatie. Deze regionale crisisorganisatie wordt gevuld met crisisfunctionarissen afkomstig uit tien gemeenten, die onderdeel uitmaken van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De regionale crisisorganisatie wordt aangevuld met lokale crisisfunctionarissen welke alleen inzetbaar zijn in de incidentgemeente. Bevolkingszorg bestaat uit 4 hoofdprocessen:

  • Crisiscommunicatie
  • Publieke Zorg
  • Ondersteuning
  • Omgevingszorg 
uitgeschreven tekst

Bij een incident zoals een grote brand, denk je al snel aan het vervoeren van gewonden, de orde handhaven en het blussen van de brand. Maar wie besteedt er aandacht aan omwonenden en de omgeving? 

 

Bevolkingszorg is het gemeentelijke proces binnen de crisisorganisatie. We zijn vertegenwoordigd in het Copi, ROT, GBT en RBT. 

 

We voorzien inwoners van het getroffen gebied van bijvoorbeeld tijdelijke opvang of onderdak, kleding, eten en drinken. We adviseren over de veiligheid en wat er moet gebeuren met getroffen gebouwen. Het kan zijn dat een gebied wordt afgezet.

 

Daarnaast voorzien we de hulpdiensten van informatie over de inwoners van het getroffen gebied. En vertellen vervolgens deze inwoners wat ze wel én beter niet kunnen doen. Ook zijn we er voor het faciliteren van bijvoorbeeld stille tochten. Na afloop van een incident richten we ons op het terugkeren naar een normale leefsituatie. 

 

Elke dag zetten wij ons in om de samenleving weer een stukje veiliger te maken. Ga voor meer informatie over Bevolkingszorg naar zhzveilig.nl

Crisiscommunicatie

Na de start van een incident is de behoefte aan informatie over het incident en de gevolgen ervan bij burgers en betrokkenen groot. Vragen zoals ‘wat is er aan de hand?’, ‘wat staat er in brand?’ moeten snel beantwoord worden. Dit noemen we informatieverstrekking. Datzelfde geldt voor de gevolgen van de brand voor betrokkenen, denk hierbij aan vragen zoals ‘moet ik ramen en deuren sluiten?’ ‘kan ik nog de weg op?’ etc. Door middel van een handelingsperspectief geven we antwoord op deze vragen. Als laatste kunnen er vragen ontstaan zoals: ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren?’, ‘kan er iemand aansprakelijk worden gesteld?’. Dit noemen we betekenisgeving.

Publieke zorg

Bij incidenten waar bijvoorbeeld woningen ontruimd worden, is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van mens en dier. Het openen van een opvanglocatie, inclusief alles wat hierbij komt kijken zoals het verstrekken van kleding en medicijnen, wordt uitgevoerd door de taakorganisatie ‘publieke zorg’. Verder beschikt de gemeente over toegang tot de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP), waardoor snel duidelijkheid verschaft kan worden over hoeveel inwoners er in een bepaald postcodegebied wonen. Het inventariseren van schade valt ook onder dit proces. De daadwerkelijke schade afhandeling is primair een taak voor de verzekeraars.

Omgevingszorg

De gemeente is (samen met andere partners) verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan riolering of straatverlichting; dit noemen we ‘ruimtebeheer’. Bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen en gevolgen hebben voor het milieu is de gemeente samen met andere partners verantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen. Dit noemen we ‘milieubeheer’. Als laatste kan er bijvoorbeeld schade aan gebouwen ontstaan, met mogelijk instortingsgevaar. Kennis van bouwconstructies en toezicht- en handhaving hierop valt onder ‘bouwbeheer’. 

Ondersteuning

Bij incidenten met dodelijke slachtoffers worden er vanuit dit proces activiteiten gecoördineerd in het kader van bijzondere uitvaartzorg; denk aan een stille tocht of herdenkingsbijeenkomst. Verder worden er vanuit dit proces facilitaire, financiële en juridische zaken uitgevoerd en gecoördineerd. Bij incidenten met een lange nasleep wordt er ook een plan van aanpak over de nafase geschreven. Dit om de terugkeer naar ‘normaal’ te bespoedigen en in een tijdspad weg te zetten.