Haringvlietbrug

Week­en­d­af­slui­ting Ha­ring­vliet­brug (A29)

Geplaatst op: 24 augustus 2022
Rijks­wa­ter­staat voert van­af vrij­dag 26 au­gus­tus 21.30 uur tot maan­dag 29 au­gus­tus 05.00 uur werk­zaam­he­den uit aan de Ha­ring­vliet­brug. De be­ton­nen bar­riers op de brug wor­den ver­van­gen door sta­len bar­riers om de brug­con­struc­tie te ont­las­ten. Te­ge­lij­ker­tijd wor­den de rij­stro­ken op de brug ge­as­fal­teerd. De brug is tij­dens de­ze werk­zaam­he­den af­ge­slo­ten voor al­le ver­keer. De Kil­tun­nel is dit ge­he­le week­end tol­vrij. Weg­ge­brui­kers moe­ten re­ke­ning hou­den met ex­tra reis­tijd.

Om­lei­ding en ad­vies­rou­tes weg­ver­keer

  • Ver­keer van­uit Rot­ter­dam rich­ting Ber­gen op Zoom wordt om­ge­leid via de A15, A16, A17 of A59.
  • Ver­keer van­uit Rot­ter­dam rich­ting Zie­rik­zee wordt om­ge­leid via de A15, N57.
  • Ver­keer van­uit Ber­gen op Zoom-Rot­ter­dam wordt om­ge­leid via de A59/A17, A16, A15.
  • Ver­keer van­uit Zie­rik­zee-Rot­ter­dam wordt om­ge­leid via de N57, A15.

Waar­om de­ze werk­zaam­he­den?

Sinds 23 au­gus­tus 2021 geldt op de Ha­ring­vliet­brug een ver­laag­de maxi­mum­snel­heid van 50 km/u. De­ze is in­ge­steld om­dat de klem­men waar­mee het weg­dek vast­zit aan de klep los­tril­len door het ver­keer. Met de­ze maat­re­gel wordt de brug min­der be­last en kan de brug naar ver­wach­ting vei­lig ge­bruikt wor­den tot aan de ge­plan­de werk­zaam­he­den aan de klep in 2023. Om weg­ge­brui­kers te at­ten­de­ren op de­ze la­ge­re maxi­mum­snel­heid is de we­gin­rich­ting op de brug aan­ge­past en zijn de rij­stro­ken ver­smald door mid­del van be­ton­nen bar­riers.

De be­ton­nen bar­riers zijn des­tijds op de ran­den van de brug ge­plaatst om in de mid­den­berm ruim­te te ma­ken voor hand­ha­ving door de po­li­tie. Hand­ha­ving ge­beurt in­mid­dels met ca­me­ra’s, waar­door er meer ruim­te is vrij­ge­ko­men in de mid­den­berm. Door het ge­wicht van de­ze be­ton­nen bar­riers en de po­si­tie op de rand van de brug wordt de con­struc­tie van de brug te zwaar be­last. Dit blijkt uit re­cen­te be­re­ke­nin­gen. Om de brug de ko­men­de ja­ren vei­lig te kun­nen blij­ven ge­brui­ken, ver­vangt Rijks­wa­ter­staat daar­om de bar­riers door lich­te­re sta­len bar­riers en ver­schuift de­ze meer naar het mid­den van de brug. Aan de breed­te van de rij­stro­ken ver­an­dert niets.

Ad­vies aan weg­ge­brui­kers

  • Plan uw reis goed en raad­pleeg voor ver­trek de ac­tu­e­le ver­keers­in­for­ma­tie.
  • Houd re­ke­ning met ex­tra reis­tijd.
  • Pas in­dien mo­ge­lijk uw reis­ge­drag aan om hin­der door de werk­zaam­he­den te ver­mij­den, bij­voor­beeld door te kie­zen voor het open­baar ver­voer of een an­de­re rou­te.
  • Volg de aan­wij­zin­gen en om­lei­dings­rou­tes op de di­gi­ta­le in­for­ma­tie­pa­ne­len en ge­le bor­den langs de weg.
  • Houd uw na­vi­ga­tie­sys­teem (bij­voor­beeld Goog­le Maps, TomTom of Wa­ze) in de ga­ten voor de ac­tu­e­le reis­tijd­in­for­ma­tie.

Meer in­for­ma­tie

Op de web­si­te van Rijks­wa­ter­staat Ver­keers­in­for­ma­tie staat meer in­for­ma­tie over de werk­zaam­he­den. Bel­len met de Lan­de­lij­ke In­for­ma­tie­lijn van Rijks­wa­ter­staat via 0800-8002 is ook mo­ge­lijk.