Regionaal crisisplan

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het Regionaal Crisisplan Zuid-Holland Zuid (RCP) legt vast hoe de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties bij bestrijding van rampen en crisis is geregeld. Het RCP biedt structuur en uniformiteit bij deze samenwerking ten behoeve van het aanpakken en beheersen van de ramp of crisis met behulp van een slagvaardige professionele crisisorganisatie. Om dat doel te bereiken beschrijft het de inrichting van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vastgelegd. 

De in het plan beschreven organisatie is generiek en past zich aan de aard en omvang van het incident aan. Het RCP gaat uit van vakinhoudelijke kennis van de professionals en de, in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, aanwezige capaciteit en inzet van de monodisciplinaire diensten. De operationele eenheden worden flexibel en naar behoefte ingezet. Op basis van het aantal uitvoerende eenheden bouwt zich een sturende (leidinggevende) en een ondersteunende (informatie en logistiek) structuur op.

Regionaal crisisplan opvragen

Het regionaal crisisplan van Zuid-Holland Zuid kan worden opgevraagd door te mailen naar [email protected]