De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

Het dagelijks werk van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat zijn. Door de expertise is de VRZHZ dan ook veiligheidsadviseur voor de 10 gemeenten en partners in de regio. De VRZHZ doet dit met ongeveer 300 beroeps- en ruim 700 vrijwillige brandweermedewerkers op basis van de volgende missie:

‘’Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De VRZHZ stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij incidenten, rampen en crisis te voorkomen en beperken.’’

Wat zijn dan die 10 gemeenten? Dit zijn de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht, Molenlanden en Hoeksche Waard, met zo’n 437.000 inwoners. Vanwege de ligging en inrichting van het gebied heeft de VRZHZ te maken met specifieke risico’s: de vele (rijkswegen), spoorwegen en industriegebieden met gevaarlijke stoffen. De VRZHZ zorgt voor de beheersing van deze risico’s, zodat deze zo klein mogelijk worden gehouden om onze regio zo veilig mogelijk te houden.

Kortom: de VRZHZ zorgt dus voor:

  • Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio)
  • Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s)
  • Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt)

De VRZHZ richt zich hierbij op:

  • Brandweerzorg, rampenbestrijding, bevolkingszorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR);
  • Samenwerking met aan hulpverlening gelieerde diensten en organisaties, zoals politie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, ambulancedienst (als onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en de Omgevingsdienst ZHZ.

Onze organisatie

De organisatie bestaat naast Directie en Control uit afdelingen Bedrijfsvoering (BV), Risicobeheersing (RB), Voorbereiding Brandweerorganisatie (VBO), Incidentbestrijding (IB) en Voorbereiding op Rampen & Crises (VRC).

De afdeling Bedrijfsvoering is onder meer verantwoordelijk voor Beleid & Ontwikkeling en Services. Dat omvat Financiën, Inkoop, Informatie, Kwaliteit, Werkplekondersteuning, Gebouwenbeheer, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en verzekeringen, Arbo, HRM en Communicatie.

De afdeling Risicobeheersing richt zich op het stimuleren van veiligheid. Gemeenten en partners wordt onder meer geadviseerd over veilig bouwen en veilig verblijven. Het werk van de afdeling speelt zich af op een breed maatschappelijk terrein en in de openbare ruimte; van zorginstelling tot industrie. De afdeling levert specialistische kennis bij vraagstukken over een veilige omgeving, veilig(e) (gebruik) bouwwerken mede in relatie tot de omgeving en veilig leven. De afdeling ontwikkelt zich op het gebied van onderzoek & analyse. Op basis van deze kennis kunnen risico’s doelgroepgericht in positieve zin worden beïnvloed.

De afdeling Voorbereiding Brandweerorganisatie richt zich op de voorbereiding van de incidentbestrijding en de direct daaraan verbonden voorwaardenscheppende taken. Landelijke deelname en innovatie zijn verdeeld over de verschillende vakdisciplines. Binnen de afdeling wordt onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden op het gebied van vakbekwaam worden en blijven, op gebied van operationele voorbereiding en werkzaamheden op het gebied van materieel en logistiek.

De afdeling Incidentbestrijding richt zich op de incidentbestrijding en noodzakelijke taken daar omheen. Naast de dagelijkse leiding- en sturingstaken worden werkzaamheden uitgevoerd direct ten behoeve van de paraatheid van de posten en post-overkoepelende werkzaamheden. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd op gebied van kennisregie, brandonderzoek etc. en wordt de afdeling ondersteund in post-gerelateerde zaken in relatie tot vrijwilligers.

De afdeling Voorbereiding op Rampen & Crises richt zich op de multidisciplinaire, geneeskundige en bevolkingszorgprocessen zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De preparatie en uitvoering van deze processen wordt vormgegeven in samenwerking en afstemming met in- en externe netwerken zodat de processen maximaal effectief leveren in de uitvoering. VRC zorgt voor een opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties.

Hieronder een kaart met daarop de gemeenten waarvoor de VRZHZ werkt .